ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ CABLENET.ME – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία Cablenet.me παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές υπηρεσιών της Cablenet Communication Systems PLC (Cablenet) για διαχείριση των λογαριασμών τους με ηλεκτρονικά μέσα από το διαδίκτυο για τις πλείστες από τις υπηρεσίες που τους παρέχει η Cablenet.

Η υπηρεσία προσφέρεται μόνο σε συνδρομητές της Cablenet και η χρήση της υπηρεσίας υπόκειται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Παρακαλώ σημειώστε ότι κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας αποδέχεστε τη συμμόρφωση και δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1 Η πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που του παρέχει η Cablenet. Με την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Cablenet ο Συνδρομητής λαμβάνει τον κωδικό πρόσβασης του ηλεκτρονικά. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση αυτού του κωδικού. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός, δεν μεταβιβάζεται και δεν είναι εμπορεύσιμος.

2.2 Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Συνδρομητής πρέπει να ειδοποιήσει την Cablenet αμέσως.

3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1 Οι Συνδρομητές θα κληθούν να εγγραφούν συμπληρώνοντας σχετική αίτηση ηλεκτρονικά. Σε τέτοια περίπτωση, θα τους ζητηθεί να δώσουν κάποιες πληροφορίες όπως όνομα, αριθμό πελάτη, αριθμό ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι συνδρομητές έχουν υποχρέωση να παρέχουν αληθείς, αξιόπιστες, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες για το πρόσωπό τους.

Εάν η Cablenet έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, ή να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή, χωρίς προειδοποίηση.

3.2 Η Cablenet θα λάβει τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των Συνδρομητών. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία δίδονται κατά την εγγραφή, θα προστατεύονται και δεν θα μεταδίδονται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση του Συνδρομητή εκτός ωσάν προβλέπεται στην παράγραφο 3.3. Δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν ταυτότητα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία δεν θα αποκαλύπτονται ή μεταβιβάζονται από τη Cablenet σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των Συνδρομητών.

3.3 Η Cablenet μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες και στοιχεία που παρήσχε ο Συνδρομητής στις περιστάσεις που προβλέπονται από το νόμο, και με την άδεια και/ή διάταγμα Δικαστηρίου όπου απαιτείται.

3.4 Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται πως η Εταιρεία διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων και ρητά συγκατατίθεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν το πρόσωπό του για σκοπούς σχετικούς με την χρήση της Υπηρεσίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ τους για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3.5 Ο Συνδρομητής ρητά συγκατατίθεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα που αφορούν το πρόσωπό του, τα οποία παρέχει ή συλλέγονται από την Cablenet στα πλαίσια της διαδικασίας χρήσης της Υπηρεσίας, θα κρατηθούν, θα χρησιμοποιηθούν και θα επεξεργαστούν από την Cablenet σύμφωνα με τις πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ τους για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1 Η Cablenet (περιλαμβανομένων των αξιωματούχων, συνεργατών και υπαλλήλων της), σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, υποδειγματική, τιμωρητική, τυχαία, ειδική ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εισοδήματος, πλήξη υπόληψης ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που προκύπτει από ή σχετίζεται με:

(α) Τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της Υπηρεσίας.

(β) Οποιαδήποτε προϊόντα, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνονται ή στις οποίες δίνεται πρόσβαση μέσω της Υπηρεσίας.

(γ) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση δεδομένων.

(δ) Απαιτήσεις που συνδέονται με τη χρήση λογισμικού.

(ε) Παράβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου οποιασδήποτε φύσεως, η οποία πραγματοποιείται ή γίνεται απόπειρα να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας,

(ζ) Διακοπή της υπηρεσίας ή αποσύνδεση των Συνδρομητών.

4.2 Η Cablenet δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πρόσβαση στην Υπηρεσία συνεπεία χρήσης του κωδικού πρόσβασης του Συνδρομητή χωρίς εξουσιοδότηση ή κατόπιν απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης του Συνδρομητή.

4.3 Η Cablenet δεν θα ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους, η οποία τυχόν να προκληθεί από την μεταφορά δεδομένων από την Υπηρεσία ή πρόσβαση στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

4.4 Η Cablenet δεν κάνει ή δίνει, ούτε συνεπάγεται ότι έχει κάνει ή δώσει, και δια του παρόντος αποποιείται, οποιεσδήποτε παραστάσεις, ή εγγυήσεις, είτε ρητές είτε εξυπακουόμενες, οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ποιότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή εγγυήσεις για συνεχή, αδιάλειπτη, συνεπή, ασφαλή και αλάνθαστη παροχή της Υπηρεσίας και δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε τόπο ή χρόνο.

4.5 Η Cablenet δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιφρόνηση Δικαστηρίου ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ή αδίκημα που διαπράττεται ή γίνεται απόπειρα να διαπραχθεί μέσω της Υπηρεσίας.

5. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

5.1 Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα να:

(α) Διακόψει, αναβαθμίσει, τροποποιήσει ή διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την Υπηρεσία, ή το λογαριασμό του Συνδρομητή (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης), να αποκλείσει, να αρνηθεί ή να διακόψει τη χρήση ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

(β) Τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1 Η Υπηρεσία και το λογισμικό της Υπηρεσίας περιέχουν υλικό και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό τον σχεδιασμό, την όψη, την διαρρύθμιση και τα γραφικά που ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί στην Cablenet και οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας, ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.2 Οι Συνδρομητές δεν μπορούν να αντιγράφουν, κατεβάζουν, αναπαράγουν, διανέμουν, επαναεκδώσουν ή να καταστήσουν διαθέσιμα με οποιοδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας ή να δημιουργούν προϊόντα που προκύπτουν από τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας, χωρίς τη προηγούμενη ρητή, γραπτή εξουσιοδότηση της Cablenet.

7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Συνδρομητής που κάνει χρήση της Υπηρεσίας πρέπει να ενεργεί νόμιμα και σύμφωνα με τις ορθές και ηθικές εμπορικές πρακτικές και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και αποφάσεις αρμοδίων αρχών. Ο Συνδρομητής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με τρόπο που είναι ανήθικος, παράνομος, προσβλητικός, ή που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην Cablenet ή σε άλλους χρήστες.

Ο Συνδρομητής οφείλει να αποζημιώσει την Cablenet για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά πιθανόν να υποστεί και για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε νομικά έξοδα για την αμφισβήτηση οποιασδήποτε απαίτησης ή άλλως, που μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα της πράξης ή παράλειψης του Συνδρομητή που σχετίζεται ή προκύπτει από την χρήση της Υπηρεσίας.

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμές οι οποίες θα διευθετούνται μέσω της υπηρεσίας Cablenet.me θα παρουσιάζονται ως αγορές με την ονομασία ‘Υπηρεσίες Cablenet’ στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

9. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αν κάποιος Συνδρομητής παραβιάσει οποιουσδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε από τους όρους αυτής της συμφωνίας με την Cablenet για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η Cablenet θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης των ‘Ορων και Προϋποθέσεων αυτών, η Cablenet θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημιώσεις και/ή να λάβει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει κατάλληλη εναντίον του Συνδρομητή για να προστατέψει τα δικαιώματα της και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Cablenet μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για την παροχή της Υπηρεσίας. Με την συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας, ο Συνδρομητής συμφωνεί να δεσμεύεται από τις εν λόγω τροποποιήσεις.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η χρήση της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τέτοια χρήση υπόκειται στους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.