Μη Εμπορικά Διαθέσιμες Προσφορές

Όροι και Προϋποθέσεις – 30 μέρες Δωρεάν Δοκιμή
  • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέες συνδρομές.
  • Η προσφορά ισχύει μόνο για την υπηρεσία Internet 50M και το πακέτο υπηρεσιών 2play Start 60M.
  • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
  • Η προσφορά ισχύει μόνο σε περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο της Cablenet. Μπορείτε να ελέγξετε για κάλυψη στο https://www.cablenet.me/tools/coverage.
  • Η προσφορά ισχύει από την ημέρα εγκατάστασης του εξοπλισμού.
  • Για την απόκτηση της προσφοράς θα πρέπει να υπογραφεί σύμβαση διάρκειας 12 μηνών. Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την προσφορά πριν από τις τριάντα (30) ημέρες, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση (εξαιρείται η παράδοση του εξοπλισμού) ως προς τη σύμβαση διάρκειας 12 μηνών.
  • Στις  30 μέρες ΔΩΡΕΑΝ δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε επιλογή επιπρόσθετης Υπηρεσίας καθώς και επιπλέον χρήση εκτός παγίου.  Τα προαναφερόμενα πακέτα Υπηρεσιών παραμένουν τα ίδια για 30 μέρες για να θεωρούνται εντός της ΔΩΡΕΑΝ προσφοράς. Στην περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να αλλάξει το πακέτο του πριν τη λήξη της προσφοράς, θα ισχύουν οι χρεώσεις του πακέτου ή/και της πρόσθετης υπηρεσίας που θα επιλέξει.
  • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη σύμβαση.
  • Μετά τη λήξη της προσφοράς «30 μέρες ΔΩΡΕΑΝ Δοκιμή», η μηνιαία χρέωση της υπηρεσίας Internet 50M θα είναι €29.90 και του πακέτου 2play Start 60M €34.90, αντίστοιχα, εκτός και αν ο συνδρομητής έχει ζητήσει τον τερματισμό της συνδρομής του ή έχει επιλέξει άλλο πακέτο υπηρεσιών.
  • Το πακέτο 2play Start 60M συμπεριλαμβάνει έναν αποκωδικοποιητή.
  • Σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιλέξει να τερματίσει τη σύμβαση, θα πρέπει πριν από τη λήξη των 30 ημερών ΔΩΡΕΑΝ Δοκιμής, να επικοινωνήσει με το 130 ή να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα της Cablenet και να επιστρέψει, σε ένα κατάστημα Cablenet, τον εξοπλισμό (Modem €59.50, αποκωδικοποιητής €50.00 και Smart Card €14.28). Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιστραφεί ο εξοπλισμός, τότε θα υπάρξει χρέωση €123,78.
  • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της προσφοράς οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.
  • O συνδρομητής δεν χρειάζεται να τερματίσει τη συνδρομή με τον υφιστάμενο πάροχο του.
  • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
  • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος (π.χ. δωρεάν μήνες) ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
Όροι και Προϋποθέσεις – 24μηνο συμβόλαιο (24 μήνες σύμβαση 2 μήνες δωρεάν)
  • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέες συνδρομές με 24μηνη Σύμβαση.
  • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης του.
  • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών για τον 13ο και για τον 25ο μήνα μετά την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών θα παρέχονται δωρεάν. Ο 25ος μήνας είναι συνήθως ο 1ος μήνας μετά την αυτόματη 12μηνη ανανέωση της Σύμβασης. Ο Συνδρομητής δικαιούται να τερματίσει τη Σύμβαση χωρίς κόστος μετά την ανανέωση της, βάσει των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής Υπηρεσιών, με προειδοποίηση 30 ημερών.
  • Η προσφορά ισχύει μόνο για τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα Υπηρεσιών της Cablenet.
  • Το επιλεγόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής του βασικού πακέτου, η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα και η προσφορά παύει να ισχύει.
  • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη σύμβαση.
  • Με τη λήξη της προσφοράς, το προσφερόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet.
  • Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
  • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος (π.χ. δωρεάν μήνες) ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
  • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
  • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
  • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 130.
Όροι και Προϋποθέσεις – 15 μέρες ΔΩΡΕΑΝ Δοκιμή
  • Ισχύουν οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.
  • Η προσφορά ισχύει μόνο για ΝΕΕΣ συνδρομές.
  • Για να ενεργοποιήσετε τη δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Cablenet ή μέσο του OrderOnline.
  • Η προσφορά ισχύει μόνο για τα πακέτα 2play Start 60M + Family TV addon και Internet 50M.
  • Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της Cablenet.
  • Δίνετε μόνο ένας αποκωδικοποιητής ανά υποστατικό για τη δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή του πακέτου 2play Start 60M + Family TV addon.
  • Η δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή ξεκινά από τη ημέρα εγκατάστασης του εξοπλισμού.
  • Στην περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να αλλάξει το πακέτο του πριν τη λήξη της δεκαπενθήμερης (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής θα ισχύσουν οι χρεώσεις του πακέτου ή/καιτης πρόσθετης υπηρεσίας που θα επιλέξει.
  • Μετά την πάροδο των 15 ημερών η μηνιαία χρέωση του πακέτου 2play Start 60M συμπεριλαμβανομένου της υπηρεσίας Family TV addon θα είναι €42.80 και του πακέτου Internet 50M €29.90, εκτός και αν ο συνδρομητής έχει ζητήσει τον τερματισμό της συνδρομής του ή έχει επιλέξει άλλο πακέτο υπηρεσιών.
  • Η προσφορά ισχύει μόνο σε περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο της Cablenet. Μπορείτε να ελέγξετε για κάλυψη στο https://www.cablenet.me/tools/coverage.
  • Πριν από τη λήξη της δεκαπενθήμερης (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Cablenet για να γίνετε συνδρομητής στο πακέτο της αρεσκείας σας. Σε περίπτωση που κάποιος δεν το πράξει*, τότε θα χρεώνετε αυτόματα τη τιμή του πακέτου που έχει ήδη επιλέξει 2play Start 60M + Family TV addon (Τιμή: €42.80/μήνα) ή Internet 50M (Τιμή:€29.90/μήνα).
  • Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την προσφορά πριν από τις 15 ημέρες χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση (εξαιρείται η παράδοση του εξοπλισμού).
  • Αν επιθυμείτε να τερματίσετε, παρακαλώ όπως επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Cablenet. Ο εξοπλισμός (Αποδιαμορφωτής Modem €59.50, αποκωδικοποιητής €50.00 και Smart Card €14.28) θα πρέπει να επιστραφεί τη μέρα του τερματισμού. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιστραφεί, τότε θα υπάρξει χρέωση €124.18.
  • Η Cablenet έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη δεκαπενθήμερη (15) ΔΩΡΕΑΝ δοκιμή χωρίς προειδοποίηση.
  • Ο ενδιαφερόμενος πιθανός συνδρομητής πρέπει να αιτηθεί, με τη Cablenet να διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της αίτησης του.
  • Δε χρειάζεται να τερματίσετε τη συνδρομή με τον υφιστάμενο παροχέα σας. Καμία επιπρόσθετη χρέωση. Καμία δέσμευση.

  * Τερματισμός πριν από τη 15η ημέρα χωρίς καμία δέσμευση (εξαιρείται ο εξοπλισμός) ή να γίνει συνδρομητής στο πακέτο που επιθυμεί.

Όροι και Προϋποθέσεις – ΠροσφοράWOW

Περιγραφή Προσφοράς: Ειδικές τιμές για 24μηνο Συμβόλαιο Internet50M, 3playStart60M, 3playFamily100M, QuattroStart60M και QuattroFamily120M

 • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές για νέα 24μηνη Σύμβαση στην υπηρεσία Internet50M και στα πακέτα 3playStart60M, 3playFamily100M, QuattroStart60M και QuattroFamily120M.
 • Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • Η βασική μηνιαία συνδρομή της υπηρεσίας Internet50M θα προσφέρεται στη μειωμένη τιμή των €19,90 για τους πρώτους 12 μήνες. Μετά τους πρώτους 12 μήνες, η βασική μηνιαία συνδρομή της υπηρεσίας Internet50M θα είναι η τιμή που θα ισχύει για την υπηρεσία στον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο της Cablenet, προς το παρόν €29,90. Σε περίπτωση προσθήκης υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας της Cablenet στη συνδρομή κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών της Σύμβασης, η μειωμένη τιμή προσφοράς της βασικής μηνιαίας συνδρομής θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 24μηνης Σύμβασης.
 • Η βασική μηνιαία συνδρομή των πακέτων 3playStart60M και 3playFamily100Mθα προσφέρεται στη μειωμένη τιμή των €24,90 και €39,90 αντίστοιχα για τους πρώτους 12 μήνες. Μετά τους πρώτους 12 μήνες, η βασική μηνιαία συνδρομή των πακέτων 3playStart60M και 3playFamily100Mθα είναι η τιμή που θα ισχύει για τα πακέτα στον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο της Cablenet, προς το παρόν €36,40 και €59,90 αντίστοιχα. Σε περίπτωση προσθήκης υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας της Cablenet στη συνδρομή κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών της Σύμβασης, η μειωμένη τιμή προσφοράς της βασικής μηνιαίας συνδρομής θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 24μηνης Σύμβασης.
 • Η βασική μηνιαία συνδρομή των πακέτων QuattroStart60M και QuattroFamily120M θα προσφέρεται στη μειωμένη τιμή των €34,90 και €49,90 αντίστοιχα για όλη τη διάρκεια της 24μηνης Σύμβασης.
 • Η τιμές των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Cablenet καθορίζονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογου της Cablenet και/ή τυχόν ισχύουσες προσφορές που μπορούν να συνδυαστούν με την παρούσα προσφορά.
 • Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
 • Η επιλεγόμενη υπηρεσία ή το επιλεγόμενο πακέτο παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής της υπηρεσίας ή του πακέτου ή αφαίρεσης της Υπηρεσίας Κινητής από την υπηρεσία Internet50M ή τα πακέτα 3playStart60M και 3playFamily100M, η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα και η προσφορά παύει να ισχύει.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη Σύμβαση.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, υπάρχει χρέωση Διοικητικού Τέλους Διακοπής βάσει του εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογου της Cablenet.
 • Μετά τους πρώτους 24 μήνες της Σύμβασης, η προσφερόμενη υπηρεσία ή το προσφερόμενο πακέτο και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet.
 • Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
 • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της προσφοράς οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της Cablenet στον αριθμό 130.

Όροι και Προϋποθέσεις - 24μηνο Συμβόλαιο (24 μήνες σύμβαση 3 μήνες δωρεάν) - Πακέτα 2PLAY-3PLAY-QUATTRO
 • Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 10 Αυγούστου 2018.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές με 24μηνη Σύμβαση στα πακέτα 2play, 3play και Quattro.
 • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών για τους πρώτους 3 μήνες μετά από την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών θα παρέχεται δωρεάν. Μετά τους πρώτους 3 μήνες, η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Cablenet.
 • Στους δωρεάν 3 μήνες δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Υπηρεσία καθώς και επιπλέον χρήση εκτός παγίου.
 • Το επιλεγόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής του βασικού πακέτου, η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα και η προσφορά παύει να ισχύει.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη σύμβαση.
 • Με τη λήξη της προσφοράς, το προσφερόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet.
 • Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
 • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος (π.χ. δωρεάν μήνες) ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 130.

Όροι και Προϋποθέσεις - 24μηνο Συμβόλαιο (24 μήνες σύμβαση 3 μήνες δωρεάν) - Πακέτα QUATTRO
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές με 24μηνη Σύμβαση.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η φορητότητα αριθμού κινητής τηλεφωνίας στην Cablenet.
 • Η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών για τους πρώτους 3 μήνες μετά από την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών θα παρέχεται δωρεάν. Μετά τους πρώτους 3 μήνες, η μηνιαία συνδρομή του βασικού πακέτου Υπηρεσιών θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Cablenet.
 • Στους δωρεάν 3 μήνες δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε Επιπρόσθετη Υπηρεσία καθώς και επιπλέον χρήση εκτός παγίου.
 • Η προσφορά ισχύει μόνο για τα πακέτα υπηρεσιών QUATTRO START 60M και QUATΤRO FAMILY 120M της Cablenet.
 • Το επιλεγόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Σε περίπτωση αλλαγής του βασικού πακέτου, η Σύμβαση τερματίζεται άμεσα και η προσφορά παύει να ισχύει.
 • Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Σύμβασης, η προσφορά παύει να ισχύει και τροποποιείται, αντικαθίσταται ή, αναλόγως κατά περίπτωση, τερματίζεται άμεσα και αυτοδίκαια ως παρεπόμενη σύμβαση.
 • Με τη λήξη της προσφοράς, το προσφερόμενο βασικό πακέτο Υπηρεσιών και οι τυχόν επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσφέρονται βάσει του εκάστοτε εν ισχύ Τιμοκατάλογου της Cablenet.
 • Η παροχή των Υπηρεσιών διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
 • Η οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών σε είδος (π.χ. δωρεάν μήνες) ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο για την οποία προσφέρεται συγκεκριμένα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με πίστωση ή με έκπτωση σε άλλες Υπηρεσίες ή με ανταλλαγή με άλλες Υπηρεσίες.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή/και εκπτώσεις της Cablenet.
 • Η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 130.

Μενού