Περιγραφή και Σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Απορρήτου της Εταιρείας μας

Με φιλοσοφία προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη, η Cablenet Communication Systems PLC (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως “Εμείς”, ή “μας” ή “η Cablenet) επιδιώκουμε την βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεών σας, παρέχοντάς σας υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις μέγιστες ταχύτητες και σε κόστος που δεν υπερβαίνει τις χαμηλότερες δυνατές προσφερόμενες τιμές.

Σε αυτό το πλαίσιο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να καθίσταται δυνατή η σύνδεση των κλήσεών σας, να αποθηκεύετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, να συνδέεστε στο Διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών μας ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας. Είναι, πρώτα απ’ όλα, ευθύνη μας και, ασφαλώς, νομική μας υποχρέωση να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτών, από τη συλλογή έως την διαγραφή ή την διαβίβασή (επιστροφή) τους πίσω σε σας. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και να σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή, καθώς βασίζουμε τη σχέση μας μαζί σας στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πρόθεσή μας είναι να διατηρήσουμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας μέσω της παρούσας πολιτικής Διαχείρισης Απορρήτου, την οποία θα επικαιροποιούμε εάν και εφόσον απαιτείται για να τη διατηρήσουμε συμβατή και συμμορφούμενη με το ισχύον νομικό πλαίσιο – σε αυτήν την περίπτωση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου επεξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Περιγράφει τι είδους δεδομένα συλλέγουμε, τί κάνουμε (ή τί μπορούμε να κάνουμε) από τη στιγμή που μας ζητάτε να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, με τους ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιο τρόπο τα προστατεύουμε.

(Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου) εφαρμόζεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε (όπως είναι η ευρυζωνική σας σύνδεση, η κινητή τηλεφωνία, οι υπηρεσίες ασύρματης δικτύωσης (Wi-Fi), τηλεόρασης και σταθερής τηλεφωνίας), οι υπηρεσίες υποστήριξης και οι ιστοσελίδες μας. Ισχύει για τους συνδρομητές μας και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά δεν ισχύει για τους υπαλλήλους μας και για τις πληροφορίες που κατέχουμε αναφορικά με εταιρείες ή οργανισμούς.

Εφαρμόζεται ακόμη και όταν δεν είστε πελάτες μας και αλληλεπιδράτε μαζί μας, όπως, για παράδειγμα, όταν:

 • λαμβάνετε μέρος σε μια έρευνα ή δοκιμή,
 • προβαίνετε στην ολοκλήρωση ή προώθηση κάποιας ενέργειας,
 • καλείτε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών, ή
 • υποβάλετε εν γένει ερωτήματα/αιτήματα έρευνας που αφορούν τις υπηρεσίες μας.
1. Διακήρυξη Πολιτικής

Βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, αναλαμβάνουμε με μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνες μας και, ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε όπως:

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο διαφανή, θεμιτό και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
 • Σας ενημερώνουμε (είτε απευθείας είτε μέσω των πολιτικών μας) αναφορικά με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνον όταν τα χρειαζόμαστε για καθ’ όλα νόμιμους σκοπούς ή νομικούς λόγους
 • Διασφαλίζουμε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο τα συγκεντρώνουμε
 • Αποφεύγουμε να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα πέρα από το χρονικό διάστηµα που είναι αναγκαίο (για τους επιδιωκόμενους σκοπούς)
 • Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασφαλή και περιορίζουμε τον κύκλο των προσώπων που μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά
 • Φροντίζουμε να γνωρίζετε τον τρόπο πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και να ασκείτε τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να τα διατηρείτε ακριβή και επικαιροποιημένα, και
 • Διασφαλίζουμε ότι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.
2. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υποβάλετε (οικειοθελώς και αυτοβούλως) τα δεδομένα σας στην Εταιρεία μας κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητής, ενώ, σε κάποιες άλλες, η συλλογή πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω άλλων αλληλεπιδράσεων μαζί μας. Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των διάφορων πιθανών τρόπων συλλογής των δεδομένων σας.

 • Όταν προβαίνετε στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην Εταιρεία μας
 • Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα δίκτυά μας – όπως το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ασύρματης δικτύωσης (Wi-Fi) ή προϊόντα και υπηρεσίες της Cablenet
 • Όταν υποβάλετε αίτημα ενεργοποίησης εντολής άμεσης χρέωσης ή πίστωσης και αναφορά σε περίπτωση αναφυόμενων διενέξεων και νομικών υποθέσεων
 • Όταν θέλετε να ελέγξετε την κάλυψη δικτύου της κατοικίας ή του γραφείου σας
 • Όταν υποβάλετε αίτημα συντήρησης ή παροχής τεχνικής υποστήριξης
 • Όταν συμπορεύεστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό επιγραμμικής (on-line) σύνδεσής σας (π.χ. cablenet.me, κ.λπ.)
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιοδήποτε μέσο υποβάλλοντας ερωτήματα, καταγγελίες ή/και παράπονα κλπ.
 • Όταν ζητάτε από κάποιο από τα μέλη ή το προσωπικό μας να σας στείλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία
 • Όταν λαμβάνετε μέρος σε κληρώσεις επάθλων ή διαγωνισμούς που διεξάγει η Εταιρεία.
 • Όταν επιλέγετε να συμπληρώσετε τυχόν ερωτηματολόγια που σας στέλνουμε.
 • Όταν υποβάλετε σχόλια ή κριτικές αξιολογήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Όταν συμπληρώνετε τυχόν έντυπα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ατυχήματος σε κάποιο από τα καταστήματα της Εταιρείας μας, ένα μέλος του προσωπικού δύναται να συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα και ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου πιθανόν να επικοινωνήσει μαζί σας ως μέρος της έρευνας
 • Όταν έχετε δώσει την άδειά σας σε τρίτους να μοιραστούν μαζί μας τις πληροφορίες που κατέχουν για εσάς.
 • Όταν επισκέπτεστε τα καταστήματά μας τα οποία συνήθως διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) για την ασφάλεια τόσο των πελατών όσο και των Συνεργατών της Εταιρείας. Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να καταγράφουν την εικόνα σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ένα φυσικό μας κατάστημα.
3. Ποιες νομικές βάσεις επικαλούμαστε

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθορίζει μια σειρά διαφορετικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

Συναίνεση

Σε ειδικές περιστάσεις, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας.

Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε το ανάλογο πεδίο (τετραγωνίδιο) για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη συλλογή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, πάντοτε θα σας διευκρινίζουμε ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Συμβατικές υποχρεώσεις

Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας, δηλαδή να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο εταιρικό επίπεδο ποιότητας που έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες μας.

Παραδείγματος χάριν, εάν έχετε υποβάλει ερώτημα/αίτημα έρευνας τεχνικής φύσεως, έχουμε συμβατική υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για την αποκατάσταση τυχόν προξενηθεισών ζημιών ή οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας και θα επεξεργαστούμε το πλήρες όνομα και τη διεύθυνσή σας για να το πράξουμε.

Συμμόρφωση προς τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις

Στο βαθμό που η υποχρέωση της Εταιρείας επιβάλλεται από το νόμο, ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας.

Για παράδειγμα, μπορεί να κοινοποιήσουμε στην Αστυνομία στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται σε απάτη ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα.

Λόγοι προστασίας έννομου συμφέροντος της Εταιρείας

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα δεδομένα σας για την προώθηση των έννομων συμφερόντων μας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιωδώς τα δικαιώματα, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό προβολής της δραστηριότητας αναζήτησής σας για να σας στέλνουμε ή να θέτουμε στη διάθεσή σας εξατομικευμένες προτάσεις-προσφορές.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν θεωρήσουμε ότι αυτό εξυπηρετεί τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για:

 • Να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας και να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν,
 • την καθιέρωση συγκεντρωτικών και ανωνυμοποιημένων πληροφοριών σε θέματα έρευνας, καθώς και για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, υποβολής στοιχείων δεδομένων και δεικτών μέτρησης επιδόσεων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων,
 • την εξακρίβωση και πρόληψη της απάτης και,
 • τη διασφάλιση και προστασία του δικτύου, των φυσικών καταστημάτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και Πώς τα χρησιμοποιούμε

Για να καθίσταται δυνατή η παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων της σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητής σε μια υπηρεσία στην Εταιρεία μας.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα στοιχεία για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και τη διαχείριση του λογαριασμού σας:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες προς διακρίβωση της ταυτότητάς σας και την ανάπτυξη επικοινωνίας μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους προσωπικούς μυστικούς κωδικούς πρόσβασης χρήστη και τα διαπιστευτήρια (όπως οι ερωτήσεις ασφαλείας και οι απαντήσεις που ελήφθησαν στο λογαριασμό σας).
 • Πληροφορίες πληρωμής και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
 • Την ανάπτυξη επικοινωνίας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των τηλεφωνικών κλήσεων. Επίσης, θα τηρούμε αρχεία όλων των ρυθμίσεων ή των προτιμήσεων επικοινωνίας που επιλέγετε.
 • Πληροφορίες από τα cookies (δηλ. μικρά αρχεία απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη) που παρεμβάλλονται στις συνδεδεμένες συσκευές σας που χρειαζόμαστε, ώστε να μπορούμε να σας παράσχουμε μια υπηρεσία.
 • Περαιτέρω, θα χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας (ή την κατάρτιση της σύμβασης) και για να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Αν δεν μας παρασχεθούν οι κατάλληλες πληροφορίες ή μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε παραγγείλει από εμάς.
 • Εάν δεν προβείτε στην αποπληρωμή των ανεξόφλητων ποσών προς την Εταιρεία δυνάμει της σύμβασης, πιθανόν να αναθέσουμε την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σε κάποιον οργανισμό διαχείρισης (ανάκτησης) χρέους. Θα τους διαβιβάσουμε πληροφορίες που σας αφορούν (όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας) και το λογαριασμό σας (το οφειλόμενο ποσό).
5. Υποστήριξη Πελατών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα (και, συγκεκριμένα, το πλήρες όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπές ποιοτικές πληροφορίες) για να απαντήσουμε σε ερωτήματα/αιτήματα έρευνας που υποβάλλονται από τους πελάτες, για τη διάγνωση προβλημάτων, τη διόρθωση τεχνικών ζητημάτων και την παροχή των υπολοίπων συναφών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών. Αυτού του είδους η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, καθώς επίσης και για την για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων μας.

Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης των τυχόν διαφορών που ανακύπτουν, αλλά και όταν για λόγους ασφαλείας επιβάλλεται, θα καταγράφουμε τις κλήσεις σας κάθε φορά που επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα σας δίνεται πάντοτε η δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στη βάση δεδομένων καταγραφής των τηλεφωνικών σας συνδιαλέξεων και δεν θα τηρούμε τα αρχεία που σχετίζονται με τις τηλεφωνικές σας συνομιλίες, εφόσον επιλέξετε να εξαιρεθείτε.

Διασφαλίζουμε το προσωπικό, τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, το δίκτυο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να συμβάλλουμε στην πρόληψη και εξιχνίαση ποινικών αδικημάτων και κρουσμάτων απάτης. Ακολούθως, θα τα χρησιμοποιήσουμε για την πρόληψη και τον εντοπισμό επιθέσεων κατά της ασφάλειας του εσωτερικού δικτύου υπολογιστών και των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας ή του εξοπλισμού σας. Προσέτι, μέσω των παρεχόμενων στοιχείων, παρακολουθούμε τα στατιστικά δεδομένα κίνησης (επισκεψιμότητα) της ιστοσελίδας μέσω του δικτύου της Εταιρείας, επιδιώκουμε τον εντοπισμό οχληρών ή κακόβουλων κλήσεων και την καταγραφή κακόβουλου λογισμικού και εντοπισμού κυβερνοεπιθέσεων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες πληροφορίες, αλλά μόνο εφόσον αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαίο.

Υπολογιστής ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή

 • Διεύθυνση ελέγχου της πρόσβασης στα µέσα (Media Access Control, MAC)
 • Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP)

Σταθερή και κινητή τηλεφωνία

πρότυπο XDR (External Data Representation, Εξωτερικής Αναπαράστασης Δεδομένων) για την περιγραφή και την κωδικοποίηση των δεδοµένων – Καταγραφές Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS, του μητρώου (ιστορικού) καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων, της διάρκειας των τηλεφωνικών κλήσεων, των τηλεφωνικών αριθμών του καλούντος και καλουμένου (παραλήπτη), δεδομένων αναγκαίων για τον προσδιορισμό της ώρας της τηλεφωνικής επικοινωνίας,

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς για ερευνητικούς σκοπούς και για την ανάπτυξη τεχνικών συγκεντρωτικής ανάλυσης δεδομένων και συστημάτων στοχευμένων επιχειρηματικών πληροφοριών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η λειτουργία, η προστασία, η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και η υποβολή αναφοράς επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Επικοινωνία, Πωλήσεις και Marketing

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς τόσο για την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ ημών και του επισκέπτη/συνδρομητή του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όσο και για να καταστεί η επικοινωνία μας μαζί σας πιο εξατομικευμένη/προσωποποιημένη. Για παράδειγμα, μπορεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS) για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα Προϊόντα ή Υπηρεσίες της Cablenet, να σας κρατάμε ενήμερους όσον αφορά ζητήματα (τεχνικής) υποστήριξης και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα. Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και παρεμφερείς τεχνολογίες στον ιστότοπο της Εταιρείας και στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας για την παροχή και προσαρμογή του διαφημιστικού περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Ανατρέξτε την ενότητα “Τα Δικαιώματα και οι Επιλογές Σας” παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των συνδρομών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της στοχευμένης εμπορικής προώθησης (υπό μορφή αποστολής συμπεριφορικών διαφημίσεων και/ή προσφορών).

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την απόλυτη εμπειρία θέασης του τηλεοπτικού οικιακού περιεχομένου που σας ενδιαφέρει περισσότερο, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του ιστορικού παρακολούθησης που συλλέγουμε κατευθείαν από εσάς καθώς και τη διάρκειά του. Οι πληροφορίες αυτές μας παρέχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιούμε την εμπειρία προβολής και την ψυχαγωγία σας.

Υποβολή στοιχείων και/ή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος των Αρμόδιων (διωκτικών, εισαγγελικών/δικαστικών ή ανεξάρτητων διοικητικών) Αρχών επιβολής του νόμου

Σε περίπτωση υποβολής προς την Εταιρεία νόμιμου αιτήματος πρόσβασης σε στοιχεία και/ή πληροφορίες συνδρομητή ή χρήστη από τις αρμόδιες (διωκτικές, εισαγγελικές/δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές) υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπως η Αστυνομία, ίσως χρειαστεί να αποκαλύψουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, προκειμένου να συνδράμουμε στην ανίχνευση και παύση εγκληματικών δραστηριοτήτων, την ποινική δίωξη των παραβατών και στην προστασία της εθνικής ασφάλειας. Οποιαδήποτε ζητηθείσα από τις ανωτέρω αρχές πληροφορία αναφορικά με το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από δικαστική εντολή, στην οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς το είδος των προσωπικών πληροφοριών που ζητούνται καθώς και οι λόγοι που δικαιολογούν τη συλλογή τους.

Σε γενικές γραμμές, δυνάμει δικαστικών εντολών αναζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

Τα στοιχεία επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνον αυτών, το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμού σταθερού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ακριβή γεωγραφική (ταχυδρομική) διεύθυνση εγκατάστασης, τη διεύθυνση χρέωσης και, υπό ειδικές περιστάσεις, τους προσωπικούς σας μυστικούς κωδικούς πρόσβασης χρήστη και τα διαπιστευτήρια (όπως οι ερωτήσεις ασφαλείας και οι απαντήσεις που ελήφθησαν) και τα οποία απαιτούνται για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και για να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας.

Πληροφορίες πληρωμής και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Λεπτομέρειες για προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει και πώς τα χρησιμοποιείτε – συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τις κλήσεις σας, του προγράμματος περιήγησης ιστού (στο οποίο εντάσσεται και η διεύθυνση IP) και των τηλεοπτικών εγγραφών.

6. Τα Δικαιώματα και οι Επιλογές Σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε:

Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Έχετε τη δυνατότητα λήψης αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και επιθεώρησης (ελέγχου) ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο, πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση προς τούτο, και η υποβολή της μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στη διεύθυνση www.cablenet.com.cy, είτε κατόπιν υποβολής των εν λόγω αιτημάτων εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση που ακολουθεί:

Cablenet Communication Systems PLC
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Αγ. Νικολάου 41-49
Κτήριο Νιμελή, Μπλοκ Α, 2ος όροφος 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

Δικαίωμα διόρθωσης

Βασιζόμαστε σε εσάς προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα είναι πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τυχόν τροποποιήσεις ή ενδεχόμενες ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν απευθυνόμενοι στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη»]

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες (δικαίωμα διαγραφής/«δικαίωμα στη λήθη») όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Ενίοτε, δυνάμει άλλων νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση αρχείου για ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα διατήρησης. Ως παράδειγμα, θα μπορούσε να αναφερθεί η υποχρέωση της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Κύπρου να διατηρεί τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπό ορισμένες συνθήκες, δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Ωστόσο, και πάλι, μπορεί να υπάρξουν ορισμένες ειδικές περιστάσεις κατά τις οποίες, ενώ μας ζητάτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, υπέχουμε νόμιμη υποχρέωση να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε ένα τέτοιο αίτημα.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα βασιζόμενοι στην επιδίωξη του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας, μπορείτε μας να ζητήσετε να πάψουμε να το κάνουμε για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση. Τότε πρέπει, επομένως, να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εκτός κι αν έχουμε επιτακτικό και νόμιμο λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Δικαιούστε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν απευθείας από εσάς.

Δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία

Σε κάθε περίπτωση, τα Δεδομένα Σας παραμένουν πάντοτε υπό τον πλήρη έλεγχό σας, και διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή με ισχύ για  το  μέλλον. Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί ότι οποιαδήποτε άρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση, πριν από τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή της ανάκλησής της εκ μέρους σας.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα ή/και καταγγελίες στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι κάποιο από τα δικαιώματά σας έχει υποστεί παραβίαση από εμάς.

Για την ενάσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται στην παρούσα, ή την υποβολή, εφόσον υπάρχουν, τυχόν άλλων ερωτήσεων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, αποστέλλοντας είτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@cablenet.business είτε έγγραφη επιστολή, ο οποίος θα διεκπεραιώσει ασμένως το αίτημά σας χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του. Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε υποβολή αιτήματος με βάση την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου.

Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing) από την Εταιρεία, ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλεται (χωρίς την πρότερη ρητή συγκατάθεσή σας) μέσω της καρτέλας “Κατάργηση εγγραφής”. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα (γραφείο) τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών καλώντας τον εξουσιοδοτημένο αριθμό “130” και να ζητήσετε να καταργηθεί η εγγραφή. Σεβόμαστε απόλυτα την προσωπική σας επιλογή και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφημιστικού περιεχομένου αμέσως μόλις καταργήσετε την εγγραφή σας.

Σημειωτέον ότι, ανεξάρτητα από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επικοινωνίας που έχετε καθορίσει, θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με τροποποιήσεις των υφιστάμενων συμβατικών όρων και προϋποθέσεων (παροχής προϊόντων και/ή υπηρεσιών), τυχόν επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης Απορρήτου, συνήθη μηνύματα εξυπηρέτησης πελατών, όπως πληροφορίες σε περιπτώσεις διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών, παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες είστε εγγεγραμένος ως συνδρομητής και/ή χρήστης.

Τέλος, μπορείτε να προβείτε σε αναπροσαρμογή του ποσού που προορίζεται για σκοπούς αποστολής μαζικών, στοχευμένων και επιλεκτικών διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας που ενδεχομένως λαμβάνετε από εμάς, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις cookies, τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, και/ή απέχοντας από ορισμένα διαφημιστικά δίκτυα.

Η Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου της Εταιρείας όσον αφορά Παιδιά

Η Εταιρεία μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ούτε είναι σκοπίμως σχεδιασμένα ούτε απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Η Πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να διατηρούμε εν γνώσει μας αναγνωρίσιμα προσωπικά Δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών, εκτός εάν έχουμε πάρει πρώτα την άδεια από το ίδιο τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του παιδιού, ή εκτός εάν, σε διαφορετική περίπτωση, αυτό επιτρέπεται από τον νόμο. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε υπηρεσίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών σε παιδιά, ούτε παρουσιάζουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων.

Εφόσον υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουν συλλεγεί προσωπικά δεδομένα ατόμου κάτω των 16 ετών και στο βαθμό που δεν έχουν παρασχεθεί με τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του ανηλίκου, θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να υπάρξει διαγραφή των πληροφοριών αυτών το συντομότερο. Αυτό μπορεί να απαιτεί να διαγράψουμε τον λογαριασμό του εν λόγω παιδιού από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας της Εταιρείας και/ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικος κάτω των 16 ετών, μας έχει παράσχει αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας αμελλητί.

7. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τον απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών σας πληροφοριών, καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την παράνομη, ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, καθώς και την τυχαία απώλεια η καταστροφή τους.

Από τη στιγμή που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εσείς εθελοντικά μάς παραχωρήσατε περιέλθουν στην κατοχή μας, φροντίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους να τα διαχειριζόμαστε με τη δέουσα διακριτικότητα μέσω της εφαρμογής μας σειράς τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση του Απορρήτου, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των τελευταίων, που βασίζονται στην εξισορρόπηση μεταξύ των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας και των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας από την επεξεργασία.

Το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει προσηλωμένο στις εργασιακές πρακτικές της Εταιρείας και λαμβάνει δεόντως υπόψη του την ασφάλεια και την χρηστή διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών (ΠΑΠ) της Εταιρείας στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) συμπληρώνει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου.

8. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει συχνά να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία.

Η Πολιτική μας είναι ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία θα πραγματοποιείται μόνον εφόσον οι τελευταίοι συμμορφώνονται με τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και τις διαδικασίες προστασίας δεδομένων της Cablenet, ή εάν θέσουν οι ίδιοι σε εφαρμογή ισοδύναμα (με τα θεσπιζόμενα από την Εταιρεία) μέτρα, τα οποία θεωρούμε αποδεκτά και τα οποία συνάδουν έστω και κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο με την τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Περαιτέρω, δε, θα παράσχουμε στους τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία μόνο τα στοιχεία εκείνα που τους είναι πραγματικά απαραίτητα για να εκτελέσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους και είμαστε σε θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνον για τους ακριβείς σκοπούς που υποδεικνύονται στη σχετική σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί τους. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που πάψουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, όλα τα δεδομένα που σάς αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή τους είτε θα διαγραφούν πλήρως και άμεσα, είτε θα καταστούν απολύτως ανωνυμοποιημένα.

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν μερικά κατάλληλα παραδείγματα τρίτων μερών με τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαζόμαστε:

 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ) ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών νεφουπολογιστικής, οι οποίες παρέχουν λειτουργική υποστήριξη των Πληροφοριακών και των λοιπών επιχειρησιακών συστημάτων της Εταιρείας.
 • Συνεργαζόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης επιχειρήσεων (υπό την ιδιότητά τους ως βοηθών εκπληρώσεως), όπως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών αρχειοθέτησης ή διαχείρισης αρχείων, εκτύπωσης των έγγραφων μηνιαίων λογαριασμών που σας αφορούν, παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
 • Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, δημοσιονομικοί Ελεγκτές και επιχειρησιακοί σύμβουλοι που μας συνδράμουν στην τήρηση των εκ της ισχύουσας Νομοθεσίας απορρεουσών και των λοιπών υποχρεώσεων συμμόρφωσης.
 • Εταιρείες Άμεσου (Direct) Μάρκετινγκ και εταιρείες ερευνών αγοράς που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και/ή ταχυδρομικές υπηρεσίες μας μαζί σας και να διαμορφώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να ικανοποιούμε τις ανάγκες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας σας καθώς και τις προσδοκίες σας εφαρμόζοντας πάντοτε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας.
 • Επιχειρήσεις επεξεργασίας πληρωμών με κάρτα, όπως είναι η JCC Payment Systems Ltd.
 • Οργανισμοί είσπραξης οφειλών που μας βοηθούν στην ανάκτηση των εκκρεμών (ανεξόφλητων) απαιτήσεων.

Στα πλαίσια διαχείρισης περιστατικών απάτης, ίσως χρειαστεί να μοιραστούμε (κοινοποιήσουμε) πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητα συνεπαγόμενη απάτη ή ενδεχόμενη δραστηριότητα με πρόθεση απάτης στις εγκαταστάσεις ή τα συστήματά μας. Μπορεί, επίσης, να κληθούμε, κατόπιν υποβολής του οικείου νόμιμου αιτήματος, να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στην αστυνομική αρχή, ή άλλη ισοδύναμη εκτελεστική, κανονιστική ή δημόσια αρχή, όπως είναι οι αρμόδιες κυπριακές Φορολογικές Αρχές. Η αξιολόγηση των ανωτέρω αιτημάτων θα πρέπει να διενεργείται κατά περίπτωση, λαμβανομένου πάντοτε υπόψη του απορρήτου των πελατών μας.

9. Πώς μπορούμε να Διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς της ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης παροχής προϊόντων και/ή υπηρεσιών στους πελάτες μας ή χρήστες της ιστοσελίδας της Εταιρείας ενδέχεται να αποσταλούν σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Παραδείγματος χάριν, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική που εφαρμόζεται από πολλές άλλες εταιρείες, είναι πιθανό να αναζητήσουμε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing services) από παρόχους εγκατεστημένους εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν καθίσταται, άνευ άλλου τινός, επιτρεπτή καμία διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, παρεκτός κι αν η εν λόγω χώρα παραλήπτης των δεδομένων έχει προηγουμένως θεσπίσει επαρκή μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι προστατεύονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως ατόμου οποτεδήποτε λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως συμβαίνει, λόγου χάριν, με τα δεδομένα που αποθηκεύονται). Όποτε κρίνεται σκόπιμο να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε εταιρείες που εδρεύουν εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, θα εξασφαλίσουμε ότι ο εκτελών την επεξεργασία που διαθέτει την κύρια εγκατάσταση του σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ προβλέπει ήδη μηχανισμούς που περιλαμβάνουν ενδεδειγμένες εγγυήσεις προστασίας για το σκοπό αυτό. Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών που θα μπορούσαν να αναφερθούν κατωτέρω είναι τα εξής:

 • Η τρίτη χώρα στην οποία ενδέχεται να στείλουμε τα στοιχεία σας έχει αναγνωριστεί, δυνάμει απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι παρέχει ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων το οποίο είναι ουσιωδώς ισοδύναμο με εκείνο της ΕΕ και του ΕΟΧ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
 • H εταιρεία παραλήπτης των δεδομένων που σας αφορούν πιθανόν να έχει συνάψει συμφωνία διαβίβασής τους, η οποία να βασίζεται, εξ όλοκλήρου ή εν μέρει, στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων. Οι τελευταίες αναμένεται να εκδοθούν και να εγκριθούν κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, βάσει του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχ. γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Οι προαναφερόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες θα συνιστούν αποτελεσματική ασφαλιστική δικλείδα, υποχρεώνοντάς τους να προστατεύσουν τις πληροφορίες σας.
 • Ο παραλήπτης των δεδομένων είναι εγκατεστημένος στις ΗΠΑ και είναι κάτοχος πιστοποιητικού εκδιδόμενου βάσει απόφασης επάρκειας που παρέχεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ/ΕΟΧ-ΗΠΑ, ενός εγκεκριμένου προγράμματος που βασίζεται σε ένα σύστημα εθελοντικής αυτοπιστοποίησης μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες οργανισμοί των ΗΠΑ δεσμεύονται να τηρούν ένα σύνολο αρχών αποτελεσματικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, είναι πιθανό να υπάρξουν ορισμένες ειδικές (κατάλληλες) περιστάσεις, βάσει του άρθρου 49 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, κατά τις οποίες η αρχή αυτή δεν βρίσκει εφαρμογή. Γεγονός που συνεπάγεται ότι εδώ συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις εκείνες όπου:

 • θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την προτεινόμενη διασυνοριακή διαβίβαση των δεδομένων προς τρίτη χώρα, αφού προηγουμένως σας εξηγήσουμε εκ των προτέρων με σαφήνεια όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους λόγω απουσίας απόφασης επάρκειας,
 • η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση της συμβατικής μεταξύ μας σχέσης,
 • η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς νομικών διαδικασιών ή για την εξεύρεση νομικών συμβουλών,
 • η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ή η διαβίβαση δεδομένων υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις που παρέχονται βάσει των Τυποποιημένων Συμβατικών ρητρών Προστασίας Δεδομένων, που αναμένεται να εκδοθούν και να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόσθετη πράξη ασφαλείας).

Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο, θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε, οποιαδήποτε διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών, να πληροί πάντοτε τις απαιτήσεις που τίθενται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

10. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ακολουθούμε πολιτική διακράτησης και καταστροφής εσωτερικών αρχείων που βασίζεται στα εφαρμοστέα νομικά και επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά παράλληλα πληροί και τα κριτήρια ασφάλειας και προστασίας. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται επιτακτικές και νόμιμες απαιτήσεις για περαιτέρω επεξεργασία, οι οποίες υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις όπου η ισχύουσα Νομοθεσία μάς επιβάλει ή επιτρέπει την τήρηση μεγαλύτερης χρονικής περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν της απολύτως απαιτούμενης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διαγράφονται πλήρως, έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν με αναγνωρίσιμο τρόπο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και επιχειρηματικού προγραμματισμού.

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης κάθε φορά περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η φύση και η ποσότητα των δομένων που έχουν συλλεχθεί, ο επικείμενος άμεσος κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής βλάβης των ζωτικών σας συμφερόντων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη σκοπούμενη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, οι κύριοι σκοποί της επεξεργασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και οι κίνδυνοι διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία σε συνάρτηση με το αν καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών αυτών με άλλα μέσα, καθώς και η απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και εμπορική νομοθεσία.

Ενόψει των ανωτέρω, θα διατηρήσουμε:

αντίγραφα των λογαριασμών σας τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή για χρονική προθεσμία η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης έκδοσής τους,

τα στοιχεία επικοινωνίας σας για όσο χρονικό διάστημα παραμείνετε συνδρομητής στην Εταιρεία μας και για επτά (7) χρόνια μετά τη λήξη της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας,

στοιχεία σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν ανακύψασα διαφορά που υποβάλλεται προς διευθέτηση για δύο (2) έτη μετά το χαρακτηρισμό της διαδικασίας εξέτασης ως περατωθείσας.

11. Πώς κατοχυρώνεται το προσωπικό σας απόρρητο

Λαμβάνουμε υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και τη διασφάλιση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και των υπαλλήλων της Εταιρείας θα επιδιώκεται πάντοτε κατά την φάση του αρχικού σχεδιασμού οποιαδήποτε δομικής διαδικασίας και/ή δραστηριότητας και όχι εκ των υστέρων. Στα πλαίσια αυτά, προκειμένου να είναι ξεκάθαρη η εναρμόνιση μας στην πράξη με την ανωτέρω βασική αρχή του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζουμε εκείνα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζουμε ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους εκάστοτε σκοπούς που εξηγούνται στην παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Απορρήτου. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι περιορίζουμε την πρόσβαση και καθιστούμε τα δομένα σας προσπελάσιμα μόνο στους υπαλλήλους της Cablenet που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο ή τρίτους που κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διαχειρίζονται για την παροχή των υπηρεσιών μας σε βέλτιστα δυνατά επίπεδα. Εξυπακούεται ότι δεν θα διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα που δεν απαιτούνται για την εκπλήρωση νόμιμου σκοπού ή εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπαγόμαστε. Τέλος, θα προβαίνουμε κατά τρόπο συνεχή σε στάθμιση (εξισορρόπηση) της σχέσης μεταξύ των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ως φυσικών προσώπων που ανακύπτουν από την επεξεργασία μέσω του καθιερωμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας και του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου.

12. Άλλες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών (online) Πληρωμών, εφόσον είναι διαθέσιμες.

Είναι ασφαλές να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας μέσω του συστήματος επιγραμμικών (online) υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς η προστασία της ιδιωτικότητας του Πελάτη αποτελεί βασική προτεραιότητα της παρούσας πολιτικής Διαχείρισης Απορρήτου της Cablenet. Αυτό επιτυγχάνεται με την διεκπεραίωση όλων των εντολών διαδικτυακών συναλλαγών του Πελάτη με χρήση της υπηρεσίας εκτέλεσης και εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω κάρτας JCC, που αποτελεί το βασικό πρότυπο για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Κάθε φορά που μας αποστέλλετε στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής που ακολουθείται, αυτά αποθηκεύονται πλήρως κρυπτογραφημένα (μέσω της διαδικασίας μετασχηματισμού τους με χρήση του κατάλληλου αλγορίθμου σε κείμενο μη αναγνώσιμου κώδικα) καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους μεταξύ του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της συσκευής σας κινητού τηλεφώνου και της Cablenet και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση της συναλλαγής που εσείς έχετε ζητήσει. Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο υποκλοπής μεταξύ των δυο αυτών τερματικών σημείων.

Όταν οι πληροφορίες που αφορούν τις πληρωμές σας με πιστωτική κάρτα φτάσουν στον προορισμό τους, φυλάσσονται με προσοχή και αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια από την πλευρά μας. Η πρόσβαση στα στοιχεία σας παρακολουθείται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα και είναι περιορισμένη.

Η Cablenet θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία της κάρτας σας μόνο για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης συναλλαγής εξόφλησης πληρωμής. Τα αποθηκευμένα στοιχεία της κάρτας σας δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους, εκτός από την τράπεζα που τα επεξεργάζεται για τη διεκπεραίωση της εντολής πληρωμής.

Μετά την επιτυχή εκτέλεση της εντολής πληρωμής, θα σας κοινοποιηθεί η σχετική επιβεβαίωση καταβολής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έντυπων επιστολών.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες “cookies” για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε το πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο της Cablenet, καθώς επίσης και τα πρότυπα επισκεψιμότητας των χρηστών κατά την ταυτοποίηση της μετάβασής τους από μια ηλεκτρονική σελίδα εντός του ιστοχώρου της Εταιρείας σε μια άλλη και τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια της πλοήγησής τους. Αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι υφιστάμενοι και εν οι δυνάμει πελάτες χρησιμοποιούν την ιστότοπό μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τόσο την ομοιομορφία στο σχεδιασμό και τη διάταξη των ιστοσελίδων της Εταιρείας, όσο και την απαιτούμενη, ασφαλή και συνεχή λειτουργικότητά τους.

Ο όρος “cookie” αναφέρεται σε ένα μικρό σύνολο (αρχείο) δεδομένων, το οποίο συχνά περιέχει έναν ανώνυμο αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του Πελάτη από τους υπολογιστές των ιστοτόπων τους οποίους επισκέπτεται ο τελευταίος κατά την πλοήγησή του στο Διαδίκτυο και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Πελάτη.

13. Συχνές Ερωτήσεις

Ο πίνακας που ακολουθεί, περιλαμβάνει κατάλογο με τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται όσον αφορά το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). Η Cablenet καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύκολη μετάβαση στο νέο καθεστώς κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους πελάτες μας και παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την προστασία και τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Για περαιτέρω ερωτήματα, αιτήματα και/ή πληροφορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : gdpr@cablenet.business

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
 

Τι εννοούμε με τον όρο “ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”;

 

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο – φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Τι είναι ο ΓΚΠΔ;

 

Ο όρος ΓΚΠΔ αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Είναι ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντικαθιστά την προϋπάρχουσα Οδηγία περί της Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (95/46/EΚ), καθώς επίσης και τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 (138(I)/2001) της 25ης Μαΐου 2018 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ΓΚΠΔ απαιτεί από τις επιχειρήσεις πιο διευρυμένη θεώρηση και μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τον τρόπο συλλoγής, αποθήκευσης και χειρισμού των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει τα δικαιώματα των ατόμων επί των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ποιες είναι οι “ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ” δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

 

Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο και σχετίζεται με:

•       Την αποκάλυψη της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

•       Τα πολιτικά φρονήματα,

•       Τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,

•       Τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,

•       Τη σωματική ή ψυχολογική υγεία ή κατάσταση,

•       Τη σεξουαλική ζωή του φυσικού προσώπου, ή πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Η επεξεργασία “ειδικών κατηγοριών” δεδομένων είναι δυνατή μόνον υπό συγκεκριμένες αυστηρές προυποθέσεις και συνήθως απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

 

Τί αποτελεί “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ” δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

 

Αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα η οποία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Περιλαμβάνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνεται επίσης η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

 

Ποιο είναι το “ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”;

 

Είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και, για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής διαχείρισης απορρήτου, στα υποκείμενα των δεδομένων συγκαταλέγονται όλα τα άτομα εν ζωή για τα οποία διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το υποκείμενο των δεδομένων δεν απαιτείται να είναι υπήκοος ή να κατοικεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που τα αφορούν.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η Cablenet είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επειδή, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 

Νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων. Οι εργαζόμενοι του Υπευθύνου Επεξεργασίας δε θεωρούνται ως Εκτελούντες την Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ωστόσο, ο ορισμός είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας δεδομένων.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

 

Αυτή είναι η νέα υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και/ή τους οργανισμούς που υπαγορεύεται από το άρθρο 37 του ΓΚΠΔ. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων συνδράμει (τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου, τους ενημερώνει και τους συμβουλεύει σχετικά με τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει συμβουλές όσον αφορά με τους ενδεχόμενους κινδύνους που απειλούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας και (δια)μεσολάβησης μεταξύ των υποκείμενων των δεδομένων και της Εποπτικής Αρχής.

 

ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Εδώ συγκαταλέγονται οι υπάλληλοι και τα μέλη του λοιπού προσωπικού της Εταιρείας των οποίων η εργασία περιλαμβάνει την χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι χρήστες των δεδομένων έχουν καθήκον να προστατεύουν τις πληροφορίες που διαχειρίζονται ακολουθώντας ανά πάσα στιγμή τις πολιτικές προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων της Εταιρείας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Η σχετική δήλωση παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων κατά το χρόνο ή πριν από το στάδιο της συλλογής των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, η οποία επεξηγεί για ποιους λόγους θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που τους αφορούν, σε ποιους ενδέχεται αυτές να αποκαλυφθούν για τους εκάστοτε σκοπούς (ιδίως σε τυχόν εξωτερικούς τρίτους) και κάθε άλλη πληροφορία που ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζουν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους είναι δίκαιη.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Πρόκειται για συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη ρυθμιστική Αρχή που αναφέρεται (λογοδοτεί) απευθείας στο Κοινοβούλιο. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα φέρει ευθύνη για τη ρύθμιση και την επιβολή της τήρησης του ΓΚΠΔ στην Κύπρο και παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση προς τους οργανισμούς και το ενδιαφερόμενο κοινό (δηλ. τους πολίτες) σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κανονισμού.

 

Δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα

 

Είναι τα δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί όλες οι πληροφορίες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν πλέον να αποδοθούν σε ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα που έχουν καταστεί ανωνυμοποιημένα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

 

Συγκεντρωτικά δεδομένα χρήσης

 

Πρόκειται για ομαδοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες δεν προσδιορίζουν τους πελάτες και δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, υποβολής στοιχείων και ερευνητικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα ή ο συνολικός αριθμός του χρόνου ομιλίας.

 

Τί είναι τα “Cookies”;

 

Ο όρος “cookie” αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο πληροφοριών, το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή, το tablet ή το τηλέφωνό σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της θέσης της συσκευής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Οι τεχνολογίες “cookies” αντιπροσωπεύουν ένα πρακτικό μέσο για να μεταφέρετε πληροφορίες από μία σύνοδο σε έναν ιστότοπο σε άλλη ή μεταξύ των περιόδων σύνδεσης σε συσχετιζόμενους ιστότοπους χωρίς να χρειαστεί να επιβαρύνετε μια συσκευή διακομιστή με τεράστιες ποσότητες αποθήκευσης δεδομένων.

Μενού