Η Cablenet, βάσει του Νόμου 112(1)2004 άρθρο 69 και θέλοντας να διασφαλίσει, να διατηρήσει και να προφυλάξει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνδρομητές της, εφαρμόζει από την 1η Μαΐου 2018 Πολιτική Εύλογων Ορίων Χρήσης σε όλες τις υπηρεσίες και προσφορές που αφορούν απεριόριστη χρήση, αλλά και σε όποια άλλη περίπτωση αυτό είναι επιβεβλημένο, βάσει του υφιστάμενου όρου 4.10 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής Υπηρεσιών.

Η Πολιτική Εύλογων Ορίων Χρήσης (όπου εφαρμόζεται) καθορίζει και προσδιορίζει τα επιτρεπόμενα όρια χρήσης τα οποία ισχύουν για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας. Με την εφαρμογή της Πολιτικής Εύλογων Ορίων Χρήσης περιορίζονται ή/και αποτρέπονται απαγορευμένες πρακτικές συνδρομητών, που είτε μεταπωλούν τις υπηρεσίες της εταιρείας που προορίζονται για προσωπική χρήση, είτε επιτρέπουν την κοινή χρήση τους, με σκοπό το κέρδος ή/και τη χρησιμοποίηση των Υπηρεσιών με τρόπο που να δημιουργεί προβλήματα ή εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένου και του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών, που παρέχεται προς τους υπόλοιπους συνδρομητές της Cablenet.

Σε περιπτώσεις απεριόριστης χρήσης κλήσεων φωνής, βίντεο-κλήσεων, αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS), υπηρεσιών δεδομένων και διαδικτύου ή φόρτωση δεδομένων από και προς το διαδίκτυο (download/upload) η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα, μετά από σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή, να μειώσει την ταχύτητα πλοήγησης η/και περιορισμό πρόσβασης ή/και επιβολής επιπρόσθετης χρέωσης ή/και μεταφορά του Συνδρομητή σε άλλη υπηρεσία ή/και προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας ή/και τερματισμό της Υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η Cablenet δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα όρια που τίθενται με βάση την Πολιτική Εύλογων Ορίων Χρήσης, είτε όσον αφορά τους όρους χρήσης, είτε όσον αφορά στον χρόνο ομιλίας, είτε όσον αφορά στον αριθμό των μηνυμάτων SMS/MMS, είτε όσον αφορά στον όγκο δεδομένων.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Συνδρομητή είτε όσον αφορά τον τρόπο χρήσης, είτε όσον αφορά τον αριθμό λεπτών ή μηνυμάτων ή τον όγκο δεδομένων, η άποψη της Cablenet και τα στοιχεία που καταγράφονται στα συστήματα της θα είναι δεσμευτικά.

Εύλογα Όρια Χρήσης καθορίζονται για τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση

Για τη Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση καθορίζεται μέγιστος όγκος δεδομένων ανά μήνα. Σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου, η πρόσβαση στην Υπηρεσία θα είναι εφικτή χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, αλλά η Cablenet διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την ταχύτητα πρόσβασης για την υπόλοιπη διάρκεια του μήνα. Ο τυχόν περιορισμός ταχύτητας δύναται να εφαρμοστεί εάν έχει γίνει υπέρβαση είτε του όγκου download, είτε του όγκου upload.

Ταχύτητα πρόσβασης Όγκος δεδομένων
Download <= 50 Mbps 500 GB
Download <= 100 Mbps 1 TB
Download > 100 Mbps 2 TB
Upload (όλες οι ταχύτητες) 250 GB

Κινητή Τηλεφωνία

Τα Προγράμματα PURPLE, τα οποία περιλαμβάνουν απεριόριστα τοπικά λεπτά ή/και τοπικά SMS, προσφέρονται μόνο για διαπροσωπική επικοινωνία και μοναδικό σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση τους με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας. Διαπροσωπική επικοινωνία έχει την έννοια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ανθρώπου προς άνθρωπο ή της αποστολής SMS από χέρι ανθρώπου. Επομένως, η απεριόριστη χρήση απαγορεύεται για πολλαπλές και ταυτόχρονες κλήσεις, κλήσεις συνδιάσκεψης, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, τηλεξυπηρέτησης ή τηλεαγοράς, μαζική προώθηση μηνυμάτων, επικοινωνία εφαρμογής/συστήματος με ανθρώπους, συνεχή προώθηση κλήσεων, αυτόματη επανάκληση, επικοινωνία συσκευής με συσκευή ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρηθεί ως μη ορθή. Σε περίπτωση παραβίασης οποιωνδήποτε των όρων αυτών, η Cablenet έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική προειδοποίηση του Συνδρομητή, να εφαρμόσει τις ενέργειες που αναφέρονται στην Πολιτική Εύλογων Ορίων Χρήσης.

Μενού